Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Przetarg na dostawę kontenerów KP-7

Małkinia Górna, dnia 22 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Przetarg na dostawę kontenerów KP-7

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. 29 74 55 685 ogłasza przetarg na dostawę kontenerów KP-7 o pojemności ok. 7,5 m3 w ilości 7 sztuk  do gromadzenia odpadów komunalnych.

Pożądany termin realizacji zamówienia do 31. 12. 2018 r.

Oferty należy przedłożyć w biurze Spółdzielni do dnia 20 listopada 2018 roku do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 18.00.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 5 W MAŁKINI GÓRNEJ

Małkinia Górna, dnia 13 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 5 W MAŁKINI GÓRNEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” ; 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 , zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania

„ Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej” .

Wartość zadania- 78.127,98 z VAT.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. CICHEJ 5 W MAŁKINI GÓRNEJ

Małkinia Górna, dnia 13 lipca 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI – RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. CICHEJ 5  W MAŁKINI GÓRNEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” ; 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 , zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania

„ Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cichej 5 w Małkini Górnej” .

Wartość zadania- 185.209,62 zł z VAT.

Więcej…

 

Zatrudnimy sprzątaczkę/sprzątacza

Małkinia Górna, dnia 12 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE

W związku z przejściem pracownicy na emeryturę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” w Małkini Górnej zatrudni sprzątaczkę/sprzątacza od dnia 1 lipca 2018 roku.

Podania prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w godz. od. 7.00 do 15.00.

Zarząd SMLW „Zacisze”

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

Małkinia Górna, dnia 28 maja 2018 r

OGŁOSZENIE

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

      Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.      Uchwalenie porządku obrad.

3.      Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej  i  wnioskowej.

4.      Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2017 r.

5.      Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

6.      Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok.

7.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

8.      Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013-2017.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- przyjęcia wniosków wynikających z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013-2017.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany Statutu SMLW  „Zacisze” w Małkini Górnej.

- zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad

Prosimy członków o osobiste przybycie. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 08.06.2018 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

 

 Zarząd SMLW „Zacisze” 

w Małkini Górnej

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 5

Małkinia Górna,  30 maja 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  297 455 685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 5 w Małkini Górnej /3 klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.

Pożądany termin realizacji do 31.08. 2018 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia   27  czerwca  2018 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 2.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

- SPECYFIKACJA
- Opis techniczny
- Roboty renowacyjne elewacji Małkinia Górna, ul. Cicha 5 - przedmiar

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5

Małkinia Górna, dnia 30 maja 2018 roku  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5   w Małkini Górnej / 48 balkonów/.

Pożądany termin realizacji zadania do 31.08.2018 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 27.06.2018 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.000,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”
- SPECYFIKACJA
- Przedmiar robót
- Opis techniczny
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Małkinia Górna, dnia 25 maja 2018 roku

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych / RODO/ informujemy, że:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” w Małkini Górnej 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000174059.

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji celów statutowych SMLW „Zacisze” i obowiązków prawnych, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku i ustawy Prawo spółdzielcze w szczególności dotyczących zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

3.       SMLW „Zacisze” może powierzyć  przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz SMLW „Zacisze” usługi, w szczególności usługi remontowo-budowlane, bieżącego usuwania awarii i serwisu, usługi techniczno- informatyczne i analityczne. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy i policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

4.       Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także  ograniczenia zakresu lub usunięcia danych nie wymaganych dla realizacji przez SMLW „Zacisze” celów statutowych lub ustawowych.

5.       Posiadają Państwo prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych.

6.       Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dowolne. 

7.       Państwa dane nie będą profilowane.

 

8.       Państwa dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane  i udostępniane do krajów trzecich.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Gabrieli Dariusza
Jutro: Bogumiły Dominika
Pojutrze : Tomasza Tomisława
Data i czas