REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze z poźn. zmianami , postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.


§ 2

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

3. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez  swoich przedstawicieli ustawowych i nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabrania głosu.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.II. ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 3

Zgodnie z postanowieniami § 122 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1/  uchwalanie kierunków działalności gospodarczej oraz społeczno-wychowawczej,

2/  rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3/  rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4/  podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5/  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej  wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6/  oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

7/  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8/  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub  likwidacji Spółdzielni,

9/  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

10/ uchwalanie zmian Statutu,

11/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12/ upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,

13/ wybór delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,

15/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.II. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA


§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3.Zarząd zobowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
- Rady Nadzorczej,
- 1/10 członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia  powinno być złożone na piśmie z podaniem celu zwołania.

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od wniesienia tego żądania. Jeśli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

6. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego,  w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.


§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania:

- członkowie Spółdzielni,
- związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zawiadomienie przekazuje się listem poleconym lub dostarcza się je wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru / z datą/.


§ 6

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać:

- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,
- członkowie.

Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez przynajmniej 10 członków.

3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd jest obowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.III.    ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA.


§ 7

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z tym że większość kwalifikowana wymagana jest:

- 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,
- 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
- 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
- ¾ głosów- dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.


§ 8

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i terminach określonych w § 4 i § 5. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania tych organów. Na żądanie 1/5 liczby obecnych członków na obradach Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.


§ 9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i ich organy.

2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie członka może zdecydować wyłącznie sąd w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.

3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.

4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy dla rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania- w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

6. Jeżeli ustawa lub Statutu wymagają zawiadamiania członka o uchwale, termin 6-tygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

7. Orzeczenia Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organów.


§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Walnego Zgromadzenia.


§ 11

Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Zebrania Walnego Zgromadzenia  zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.


§ 12

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1/ komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osoby, której zadaniem jest:

- sprawdzanie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych- członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolności do czynności prawnych;

- sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;

- dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługa głosowania tajnego lub jawnego;

2/ komisję wyborczą , w składzie 3 osoby:

Do zadań komisji należy sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na zjazd związku rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości. Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej i.t.p.;

3/ komisję wnioskową,  w składzie 3 osoby.

Do zadań komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem:

- na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia;
- przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.


2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisje sporządzają ze swej działalności protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

5. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.


§ 13


1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą większości dyskusja może być przeprowadzona nad kilku punktami jednocześnie.

2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.

4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:

-    głosowania bez dyskusji,
-    przerwania dyskusji,
-    zamknięcia listy mówców,
-    ograniczenia czasu przemówień,
-    zarządzenia przerwy w obradach,
-    kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołów składane są ustnie z podaniem nazwiska i imienia do Sekretarza Zebrania Walnego Zgromadzenia.


§ 14

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnym punktami porządku obrad Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje zebranych o wnioskach , które zostały zgłoszone, i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza o niecelowości głosowania wniosków pozostałych.

3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny , datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.


§ 15

.
1. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

2. W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie  kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzymał największą liczbę głosów jest poddany w formie uchwały pod głosowanie.

3. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.


§ 16

Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia następuje:

1/ po wyczerpaniu porządku obrad,

2/ gdy Walne Zgromadzenie  utraci zdolność do podejmowania uchwał.

     
§ 17

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Walne może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego zebrania.

3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanych Obrad Walnego Zgromadzenia  w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad w trybie określonym w ust. 2.


§ 18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.

2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenie złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw.
Lista obecności członków stanowi załącznik do protokołu.

3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokoły przechowuje Zarząd co najmniej 10 lat.

5. Protokoły oraz dokumentację obrad  Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.IV. WYBORY RADY NADZORCZEJ


§ 19

Zasady wyboru Rady Nadzorczej określa  „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalony przez Walne Zgromadzenie.V. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU


§ 23

1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków odbywa się jawnie. Na wniosek 1/5 członków obecnych na obradach Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne zgodnie z § 7 ust. 4 regulaminu.

2. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym.VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 24

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.


§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2008 roku zgodnie z uchwałą Nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia.Sekretarz                                                Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia                    Walnego Zgromadzenia


Elżbieta Duda.                                       Mirosław Dylewski